fbpx ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE APPLICATIE « Nconnect». | GAU Namur Gestion de centre-ville

Application NamurConnect : Apple Android

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE APPLICATIE « Nconnect».

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE APPLICATIE «  Nconnect».

Artikel 1. Aanvaarding van de onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden en het onderstaande Privacybeleid.

Lees aandachtig de onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid voordat u “Nconnect” gebruikt. “Nconnect” is de applicatie van Gau Namur vzw, met maatschappelijke zetel te Place L’Ilion 15/3, 5000 Namen en ingeschreven in de KBO onder het nummer BE0466.453.697, hierna genoemd “Gau Namur”.

Door deze applicatie te gebruiken, bevestigt u de algemene gebruiksvoorwaarden integraal te hebben gelezen en begrepen en verklaart u zich integraal akkoord met deze algemene voorwaarden alsook met het onderstaande Privacybeleid. Indien u zich niet akkoord verklaart met deze gebruiksvoorwaarden en/of dit Privacybeleid, verzoeken wij u geen gebruikt te maken van deze applicatie.

De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle updates van de applicatie en software-updates alsook op applicaties ter vervanging en/of aanvulling van de oorspronkelijke Software en applicaties.

Gau Namur behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden en/of Privacybeleid op elk ogenblik dat zij opportuun acht aan te passen, zodoende deze af te stemmen op haar commercieel beleid of voor economische en/of juridische doeleinden.

U kan de actueel geldende versie van deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid op elk moment raadplegen op deze applicatie, via de link onderaan de startpagina. De nieuwe versies zullen u steeds worden bekend gemaakt. Deze nieuwe voorwaarden zullen worden geacht aanvaard te zijn en in werking te treden (30) dagen na hun kennisgeving, onder voorbehoud van een schriftelijke per aangetekend schrijven gerichte betwisting aan Gau Namur.

Indien u vragen heeft omtrent deze applicatie, de algemene gebruiksvoorwaarden of omtrent het Privacybeleid, of indien u in contact wenst te komen met ons, kan u een elektronisch bericht versturen naar info@gaunamur.be

Gau Namur behoudt zich het recht voor om elke gebruiker de toegang tot deze applicatie geheel of gedeeltelijk te weigeren of om deze toegang te onderbreken en dit eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, met name - maar zonder zich tot deze redenen te beperken- voor de goede werking van de applicatie of wanneer er een manifeste schending is van de algemene gebruiksvoorwaarden.

Deze applicatie en de inhoud ervan is ontwikkeld in overeenstemming met de geldende wetten en regelgeving in België.

Artikel 2. Toegangsvoorwaarden voor de inhoud van de applicatie.

De toegang tot de inhoud van de applicatie “ Nconnect ” is volledig gratis en vrijblijvend, maar vereist wel een internet verbinding van goede kwaliteit teneinde te kunnen worden gedownload.

Artikel 3. Vertegenwoordiging/gebruikersgegevens.

Het gebruik van deze applicatie kan worden uitgevoerd zonder registratie en anoniem. Maar de toegang tot bepaalde functies, zoals (het ontvangen van berichten op basis van hun interesses) vereist de naleving door de gebruiker van een registratie proces, waarin hij zijn gegevens moet verstrekken.De gebruiker verbindt zich ertoe dat de door hem meegedeelde gegevens - met name zijn persoonlijke informatie (zoals naam, voornaam, email)- correct, compleet en actueel zijn. Om voorgaande te garanderen verbindt hij zich er tevens toe de nodige aanpassingen te doen in het geval zijn gegevens gewijzigd zijn, en dit zo snel mogelijk en minstens jaarlijks.

De gebruiker verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van zijn toegangsgegevens te beschermen en om Gau Namur onmiddellijk te verwittigen wanneer hij vermoedt dat niet-toegelaten personen zijn gegevens kunnen kennen of toegang hebben tot deze gegevens. In deze hypothese moet de gebruiker daarenboven onmiddellijk zijn gegevens wijzigen.

Artikel 4. Omschrijving van de diensten

De applicatie « NConnect » stelt de gebruikers in staat om verschillende informatie op te zoeken in verband met winkels van la corbeille Namuroise, maar zonder dat deze opsomming limitatief is:

- Zoeken voor winkels, hetzij door hun naam, hun sector, hun afstand, hun openingsuren

- gaan naar een winkel dankzij de gekoppelde GPS functie

- Ontvangen promoties in the applicatie

- Ontvangen informaties en / of gerichte en gelokaliseerde promoties via Beacons-tags

De informatie die op deze applicatie wordt weergegeven heeft uitsluitend een algemeen informatieve doeleinde en is niet van dien aard de aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van Gau Namur in het gedrang te brengen.

Gau Namur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de informatie die terug te vinden is op deze applicatie geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen, en dit op elk moment en zonder kennisgeving of motivering.

Artikel 5.  Uitsluiting van aansprakelijkheid. Inhoud van de applicatie.

Hoewel Gau Namur de nodige inspanningen levert om juiste en actuele informatie te verspreiden, geeft zij geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van de applicatie.

Noch Gau Namur, noch een andere partij die betrokken is bij de creatie, de productie of de levering van deze applicatie, kan worden aansprakelijk gehouden voor de inhoud of de werking van deze applicatie.

Gau Namur levert de inhoud van de applicatie te goeder trouw en spant zich in om een bijzondere zorg te verlenen wat de waarachtigheid van de informatie betreft die vervat is in deze applicatie. Gau Namur heeft redelijke maatregelen genomen om de betrouwbaarheid van de informatie die wordt weergegeven op deze applicatie te garanderen. Hiervoor zal de applicatie regelmatig worden ge-update. Door gebruik te maken van deze applicatie, accepteert u dat de informatie, producten en diensten geleverd « AS IS » (zoals ze zijn).

Gau Namur biedt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, de waarachtigheid, de kwaliteit, de inhoud en de actualisering van de applicatie. Gau Namur biedt tevens geen garanties met betrekking tot de volledigheid, de exhaustiviteit, de betrouwbaarheid, de gebruiksmogelijkheden of de wettelijkheid van de informatie die kan worden geraadpleegd via de applicatie, met daaronder begrepen -maar zonder zich daartoe te beperken - de garanties voor producten, de conformiteit met een specifiek gebruik en de niet-schending van de eigendomsrechten. De verschafte informatie kan onvolledig zijn of fouten of onvolledigheden bevatten. De gebruiker zal de informatie beoordelen, onderzoeken en gebruiken op zijn eigen verantwoordelijkheid op een voorzichtig en vooruitziend manier. Gau Namur garandeert niet de adequaatheid tussen de voorgestelde diensten en de verwachtingen van de gebruiker.

Artikel 6. Het gebruik van de applicatie.

Noch Gau Namur, noch enige andere partij betrokken bij de creatie, de productie of de levering van deze applicatie, geven enige expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de inhoud of de werking van deze applicatie. Zij geven ook geen garantie dat deze applicatie steeds op volle capaciteit zal werken zonder onderbreking of fout.

Noch Gau Namur, noch enige andere partij betrokken bij de creatie, de productie of de levering van deze applicatie kunnen aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van deze applicatie door de gebruiker. Het gebruik van deze applicatie gebeurt exclusief op eigen risico van de gebruiker, met name -maar zonder zich daartoe te beperken- voor wat betreft het downloaden van de gegevens, de bestanden of de software die een smartphone of Tablet kunnen beschadigen, ondanks de door ons genomen voorzorgsmaatregelen.

Noch Gau Namur, noch enige andere partij betrokken in de creatie, de productie of de levering van deze applicatie kunnen aansprakelijk worden gehouden voor elke directe of indirecte schade, of deze nu occasioneel of consecutief is en voortvloeit of betrekking heeft op het gebruik van deze applicatie of op de daarin opgenomen informatie, bijvoorbeeld - maar zonder zich daartoe te beperken - het verlies van gegevens, het verlies van inkomsten, diefstal van gegevens, virussen, bugs, of schade die de smartphone of Tablet aantast.

Noch Gau namur, noch iedere andere partij betrokken bij de creatie, de productie of de levering van deze applicatie kan aansprakelijk worden gehouden voor de schade of virussen die uw smartphone of Tablet zouden kunnen aantasten, of voor schade die voortvloeit uit het downloaden van gegevens of de onvolledigheid of fout in de inhoud van de applicatie. Noch Gau Namur, noch iedere andere partij betrokken bij de creatie, de productie of de levering van deze applicatie kan aansprakelijk worden gehouden voor schade voortvloeiend uit de toegang, het gebruik of de navigatie op deze applicatie.

Gau namur behoudt zich het recht voor de functionaliteiten van de applicatie te onderbreken, stop te zetten of te schorsen.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het onjuist gebruik van de applicatie. Wanneer de persoonlijke toegangsinformatie van de gebruiker gestolen of verloren is, of onttrokken of onttrokken geweest is aan het toezicht van de gebruiker, moet de gebruiker dit onmiddellijk ter kennis brengen aan Gau Namur. De gebruiker is verantwoordelijk voor zijn toegangsrechten tot de applicatie en de bescherming van zijn vertrouwelijkheid. De toegangsrechten zijn strikt persoonlijk en eigen aan de gebruiker en zijn niet overdraagbaar. Gau Namur kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het illegitiem gebruik van toegangsrechten van de gebruiker, noch van de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien.

Artikel 7. Inhoud van derden. Link naar derden/naar andere websites.

Deze applicatie kan linken of verwijzingen bevatten naar de inhoud van websites of naar publicaties.

De toegang en/of de linken naar deze websites en/of publicaties of diensten van derden zullen enkel worden voorgesteld voor informatieve doeleinden. Egau Namur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, diensten of publicaties van derden noch voor de schade die deze kunnen veroorzaken. Deze linken en/of toegang mogen niet worden beschouwd als een goedkeuring of instemming van gau Namur met de inhoud van deze websites en/of diensten en/of publicaties.

Artikel 8. Intellectuele eigendom.

De applicatie en de inhoud ervan (met daarin- zonder zich daartoe te beperken- de compositie, de software de grafische elementen, de werking, de tekst en ieder ander materiaal van de applicatie) is beschermd door intellectuele rechten en met name door de wetgeving met betrekking tot auteursrechten. Copyright ©® Nconnect 2016. Alle rechten voorbehouden. De benamingen, logo’s, slogans en producten zijn wettelijk beschermd en kunnen niet worden gebruikt zonder voorafgaandelijke uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Gau namur.

Door het toestaan van het gebruik van deze applicatie verleent gau Namur enkel een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht van toegang, gebruik, weergave en de reproductie verbonden aan deze applicatie voor niet-commerciële en persoonlijke doeleinden in het kader van het doel waarvoor zij bestemd zijn, op voorwaarde dat u de algemene gebruiksvoorwaarden aanvaardt en met behoud van al de vermeldingen van copyright of van eigendom. De gebruiker erkent dat deze applicatie software, documenten, foto’s, afbeeldingen, teksten, artikels, tekeningen en andere informatie (“inhoud”) bevat beschermd door auteursrechten en/of andere intellectuele rechten en/of andere eigendomsrechten. Het geheel van de merken en de logo’s weergegeven op deze applicatie zijn eigendom van Gau Namur of van hun respectievelijke houders. De gebruiker is niet gerechtigd om op om het even welke wijze de inhoud van de applicatie te wijzigen, vertalen, behandelen, verwerken, organiseren, kopiëren, heruitgeven, verkopen, over te maken en in onder-licentie te geven voor commerciële of publieke doeleinden of om de inhoud van de huidige applicatie exploiteren en dit op om het even welke drager dat wordt gebruikt, elektronisch of andere. Dit verbod is eveneens van toepassing op de creatie van elk werk op basis van afbeeldingen, tekst of documenten van deze applicatie. Wanneer de gebruiker de inhoud van de huidige applicatie download op zijn smartphone of Tablet wordt hij geen eigenaar van de inhoud in kwestie.

Artikel 9. Nietigheid en inefficiëntie van de clausules.

Wanneer een bepaling in deze algemene Gebruiksvoorwaarden of in het Privacybeleid onwettig, nietig, ongeldig of voor enige andere reden niet afdwingbaar of uitvoerbaar zou zijn dan zal deze bepaling de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden.

In voorkomend geval zal deze ongeldige of nietige clausule worden vervangen door een clausule die het meeste aanleunt bij de geest van de algemene gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid.

Artikel 10. Bevoegdheidsbeding en toepasselijk recht.

Deze Gebruiksvoorwaarden en dit Privacybeleid worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen voortvloeiend uit of met betrekking tot het gebruik van deze applicatie zullen uitsluitend worden voorgelegd aan Franstalige rechtbanken van namen, die daarvoor uitsluitend bevoegd zijn.

Privacybeleid.

Gau namur erkent het belang van de bescherming van persoonlijke gegevens- en informatie. Wij verbinden ons ertoe uw privéleven te respecteren alsook uw persoonlijke informatie te verzamelen, bewaren, gebruiken en te verwerken overeenkomstig dit Privacybeleid en de toepasselijke wetten (Inclusief de Privacywet van 1992).

Gau Namur verbindt zich ertoe redelijke maatregelen te nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen wanneer deze wordt verstuurd vanaf uw Tablet of uw smartphone naar onze servers en om de persoonlijke informatie te beschermen tegen elke niet-toegelaten toegang, onthulling, verandering of vernietiging.

De persoonlijke gegevens die door middel van het gebruik van deze applicatie worden verstrekt mogen verwerkt worden door gau Namur, conform de toepasselijke wetgeving.

Gau Namur behoudt zich het recht voor haar Privacybeleid op elk ogenblik aan te passen.

Het Privacybeleid is van toepassing op persoonlijke informatie verzameld via deze applicatie en niet op persoonlijke informatie verzameld via off-line middelen, behalve in de gevallen waarin de persoonlijke informatie wordt geconsolideerd met persoonlijke informatie die Gau Namur online heeft verzameld. Dit Privacybeleid is ook niet van toepassing op online methodes en middelen van derden naar waar de applicatie van gau namur eventueel een link kan leggen.

 

Gau namur verzamelt persoonlijke informatie via deze applicatie op twee verschillende wijzen:

  1. Informatie die de gebruiker van de applicatie verstrekt

Gau Namur verzamelt en verwerkt al de informatie die u meedeelt op deze applicatie of wanneer u ons contacteert gebruik makend van uw specifieke contactgegevens op deze applicatie, of wanneer de gebruiker verklaart dat hij informatie wenst te verkrijgen met betrekking tot een product of informatie vanwege Gau Namur, of wanneer de gebruiker een e-mail naar gau Namur verstuurt.

Gau Namur mag tevens informatie verzamelen met betrekking tot uw interesses, dat u meegedeeld zou hebben bij het beantwoorden van onze vragen en enquêtes.

Deze informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot: contactgegevens, taal van de gebruiker, zijn naam en voornaam, zijn elektronisch adres, zijn postcode, zijn telefoonnummer, en zijn interesses.

  1. Automatisch verzamelde informatie:

Wanneer u onze applicatie gebruikt verzamelen wij automatische de gegevens die ons worden toegestuurd door uw smartphone of Tablet. Deze applicatie verzamelt dus informatie verstrekt door uw browser. Deze informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot: informatie omtrent het type toestel dat wordt gebruikt, voor de toegang tot de applicatie, informatie met betrekking tot de navigatiedatabases van de applicatie via interne logs (zoals, maar zonder zich daartoe te beperken: uur en datum van toegang, de geraadpleegde “pagina’s”, statistieken met betrekking tot de bezochte pagina’s).

Daarenboven kunnen wij ook gegevens verzamelen omtrent uw lokalisatie en de lokalisatie van uw smartphone of Tablet, met daaronder begrepen de identificatiegegevens van uw toestel indien u de dienst heeft doen werken op uw smartphone of Tablet.

 

Gau Namur kan ook gebruik maken van traceertechnieken om meer functionaliteiten te bieden (zoals het onthouden van de geselecteerde taal), en om uw voorkeuren en persoonlijke selecties te herinneren. (zoals de persoonlijke informatie die u verstrekt in de context van secties van deze applicatie die u regelmatig bezoekt, de duur van de verbinding met de applicatie of de bezochte schermen en de acties die de gebruiker heeft ondernomen in termen van “klikken”).

Gau Namur verzamelt en verwerkt de informatie dat door u wordt verschaft met het doel u te laten genieten van functionaliteiten of om u te linken aan een beschikbare activiteit van de applicatie en in het kader van de verbetering van de inhoud van de applicatie en de optimalisatie ervan, rekening houdend met uw voorkeuren en de compatibiliteit van de applicatie met de configuraties van de gebruikers en voor elke andere finaliteit gepreciseerd op de applicatie.

Gau Namur verzamelt en verwerkt eveneens gegevens voor statistieke doeleinden voor interne analyses alsook voor de communicatie van informatie over producten, behandelingen of andere diensten. Indien u uw voorafgaande en specifieke toestemming hebt gegeven, mogen wij uw persoonlijke gegevens eveneens gebruiken om u bijkomende diensten en informatie aan te bieden die u volgens ons zullen interesseren.

U bent niettemin vrij te beslissen geen enkele persoonlijke gegevens via formulieren of gegevensvelden op de huidige applicatie mee te delen en door geen gebruik te maken van onze door online-middelen verstrekte gepersonaliseerde diensten. Sommige van onze online-middelen zijn echter uitsluitend toegankelijk voor personen die persoonlijke informatie meedelen of gebruik maken van gepersonaliseerde diensten.

Gau Namur mag uw persoonlijke gegevens meedelen met andere commerciële departementen van Gau Namur. De gebruiker accepteert dat zijn persoonlijke gegevens over kunnen worden gemaakt aan ondernemingen verbonden met Gau Namur. In dat geval zullen deze ondernemingen uw persoonlijke gegevens gebruiken conform met de doeleinden waarvoor deze initieel werden verzameld (of deze waarvoor u voorafgaandelijk uw toestemming hebt gegeven).

In sommige omstandigheden kunnen wij tevens uw persoonlijke informatie meedelen aan derden waarmee we geen banden hebben. Wij mogen bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens verschaffen aan derden (i) op uw aanvraag (ii) in het kader van een wettelijke verplichting of een rechterlijke beslissing (iii) in het kader van een reorganisatie zoals de verkoop, koop, fusie, overname, liquidatie of ontbinding van Gau Namur. Gau Namur verbindt zich ertoe garanties te verkrijgen dat de persoonlijke informatie op redelijke wijze wordt beschermd in dergelijke situatie.

Gau Namur mag uw persoonlijke informatie tevens delen met derden die voor haar rekening prestaties van diensten uitvoeren. In sommige gevallen mag Gau Namur uw persoonlijke informatie met derden waarmee zij geassocieerd is delen om producten en diensten aan klanten aan te bieden. Wij mogen tevens uw persoonlijke gegevens delen conform dit Privacybeleid en conform het respect voor het privéleven en de geldende wetgeving en dit bijvoorbeeld voor marketing-doeleinden.

Het gebruik en onthulling van uw persoonlijke gegevens door externe personen en organisaties die optreden in naam van Gau Namur zullen worden gecontroleerd door middel van overeenkomsten die vereisen dat de persoonlijke informatie geniet van een identieke bescherming dan deze dat wordt verstrekt door dit Privacybeleid en de geldende wetgeving.

De gebruiker beschikt over een toegangsrecht en het recht zijn persoonlijke gegevens bij te werken. Hij beschikt tevens over het recht de verwijdering van zijn persoonlijke gegevens te vragen door ons een e-mail te verzenden, conform met de geldende wetgeving in België. Wij verbinden ons ertoe ons te verzekeren dat uw nominatieve persoonlijke gegevens bijgewerkt, correct en compleet zijn.

De gebruiker beschikt tevens over het recht toegang te hebben tot zijn persoonlijke gegevens en zijn persoonlijke gegevens te verbeteren. De gebruiker beschikt tevens over het recht zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en dit door Gau Namur te contacteren.

Ten einde dit recht te kunnen uitoefenen, kan de gebruiker ons op elk moment een exemplaar vragen van de persoonlijke informatie die wij over hem bijhouden. Daarenboven heeft de gebruiker het recht ons te vragen elke onjuiste of verouderde persoonlijke informatie waarover wij van hem beschikken kosteloos te actualiseren en te verbeteren. In bepaalde gevallen heeft de gebruiker tevens het recht de vernietiging te vragen van de persoonlijk verschafte gegevens.

Indien u één van de voormelde rechten wilt uitoefenen dient u ons ofwel aan te schrijven per post (naar het volgende adres: Gau Namur vzw Place L’Ilion 15/3 5000 Namen) ofwel per e-mail (naar het volgende e-mail adres: infor@gaunamur.be).